Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Od 01.01.2019 AZ Elektro Aneta Kosmala zapewni klientom możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie AZ Elektro w Jackowie

 

W trosce o środowisko naturalne oraz w oparciu o art. 37 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej „Ustawa”), od 1 stycznia 2019 r. AZ Elektro zapewni swoim klientom możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie AZ Elektro Aneta Kosmala , ul. Dworcowa 39, 42-282 Jacków, na zasadach określonych w Ustawie.

AZ Elektro informuje ponadto, że wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 42 ww. Ustawy, który określa co następuje: „sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej, niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”. Ilekroć w Ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Uwaga! AZ Elektro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Szczegółowe informacje na ww. temat można uzyskać pod numerem telefonu 888 633 612, lub mailowo: azelektro.sklep@gmail.com